KLUBBENS LOVER

 

Lover for

  Orkdal Hundeklubb

 

Vedtatt av årsmøtet 27.02.2006 - sist revidert etter årsmøtet 2018.

 

 

KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL

 

§ 1       Navn

            Klubbens navn er Orkdal Hundeklubb

            Her forkortet til OHK.

 

§ 2       Tilknytning

            OHK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb (NKK)

            Klubben har sete og verneting i Orkdal.

 

§ 3       Formål

            Klubbens formål er å:

a)       fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet

b)       fremme mulighetene for aktivitet med hund

c)       bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuell raseklubb

 

KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP

 

§ 4       Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

 

§ 5       Medlemskontingent

            Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.

 

§ 6       Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert anen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

 

§ 7       Opphør av medlemskap

            Medlemskap i klubben opphører ved:

a)       utmeldelse

b)       strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)       strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)       vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre

e)       vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite.

f)         vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber.

 

§ 8       Disiplinære reaksjoner

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensning av NKKs Disiplinærkomite kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten Disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

 

§ 9       Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

 

KAPITTEL 3 - ORGANISASJON

 

§ 10     Klubbens organer

a)       Årsmøtet

b)       Ekstraordinært årsmøte

c)       Styre

d)       Valgkomite

 

§ 11     Årsmøtet

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
 • Undertegnet årsberetning
 • Undertegnet regnskap med revisors beretning
 • Forslag til kandidater på valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 3 uker før møtedato.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.

 

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år. Første gang ved loddtrekning.

 

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

 

Møte og stemmerett i årsmøtet har:

Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemming ikke kreves. Benkeforslag er ikke tillatt.

 

§ 12     Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

 

§ 13     Årsmøtet behandler

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.

 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Budsjett for neste år
 • Planer for drift og aktivitet neste år.
 • Valg av: Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter
 • Valg av representanter til NKK-regionen
 • Valg av revisorer
 • Valg av valgkomite med vararepresentant
 • Andre saker som står oppført på dagsorden

 

§ 14     Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

§ 15     Styret

Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet.

Styret han ansvar for å:

a)       Lede klubben mellom årsmøtene

b)       Avholde årsmøte

c)       Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen

d)       Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

e)       Oppnevne komiteer, eventuelt redaktør og representanter for klubben

f)         Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen.

g)       Utarbeide retningslinjer for komiteer og event. redaktør.

 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

 

 

§ 16     Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar i mot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

 

KAPITTEL 4 - REVISOR

 

§ 17     Revisor

Årsmøtet velger hvert år 2 revisorer. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Revisorene bør være registrerte revisorer eller personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Revisorene skal ikke ha andre tillitsverv i klubben.

 

KAPITTEL 5 - DIVERSE BESTEMMELSER

 

§ 18     Lovendring

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringene av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

 

§ 19     Stemmetall

            Det kreves kvalifisert flertall for valg av:

            Æresmedlem, lovendring og oppløsning.

            Der intet annet er nevnt kreves absolutt flertall.

 

§ 20     Oppløsning

Såfremt at minst 5 medlemmer vil fortsette å arbeide for klubben, kan den ikke oppløses.

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 2 nevnte formål.

 

 

Definisjoner:

 

Absolutt flertall:         Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall:      Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 flertall ved lovendring) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.